کانال میتواند یک سایت نیازمندی باشد و برای این مورد کافی هست تا شما کانال تلگرامی خود را با موضوع تبلیغات ایجاد کنید و با افزایش ممبر به روش های واقعی تبلیغات دریافت کنید.
شما میتوانید کانال با یک موضوع اختصاصی درست کنید و یا اینکه موضوع کانال میتواند عمومی باشد و در هر صورت اگر اعضای واقعی کانال شما زیاد باید میتوانید یک کانال تبلیغات خو به راه بیندازید و از این طریق کسب درآمد کنید